Missie: Wij zijn hier om ……….

Op educatief centrum de Vorsenpoel leer je respectvol, verantwoordelijk en zelfstandig je weg te vinden in de maatschappij, zodat je een positieve bijdrage kunt leveren aan onze samenleving van nu en in de toekomst.”

Visie: Samen creëren wij ……….

Educatief centrum de Vorsenpoel kenmerkt zich door een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin alle geledingen samenwerken. Waar men respectvol met elkaar omgaat en waarin iedereen mede verantwoordelijkheid draagt, zodat realistische (hoge) opbrengsten gerealiseerd worden. 
In deze leeromgeving wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven dat gebaseerd is op het aanleren van taal- en rekenvaardigheden, waarbij het omgaan met verschillen, het dragen van een gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid, het samenwerken, het maken van keuzes en het gebruik maken van elkaars talenten centraal staat.
Onze organisatie wordt gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten. We beschikken over belangrijke feiten en informatie om te kunnen sturen op kwaliteit en continuïteit.

Strategie: Wij doen dat door ……….

Het maken van lange termijn keuzes die gebaseerd zijn op bovenstaande missie en visie. Deze keuzes zijn verwerkt in het schoolplan van onze school.

Tactiek: De keuzes die wij maken ……….

Korte termijn keuzes maken wij op basis van onze strategie. Deze keuzes zijn uitgewerkt in het jaarplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en uitgewerkt in het jaarverslag. In het jaarverslag nemen wij ook de leeropbrengsten en de zelfevaluatie op.

Acties: Het dagelijks handelen ……….

Het dagelijks handelen en het denken over onderwijs en opvoeding is gebaseerd op onze waarden-identiteit, missie en visie. Dit houdt in dat alle activiteiten die de leerkrachten plannen en uitvoeren direct voortkomen uit de fundamenten van de piramide.
 
Onze slogan: GOED ONDERWIJS VOOR ALLE LEERLINGEN DOOR SAMEN TE LEREN.